Veelgestelde Vragen – USA

Rente

[su_spoiler title=”De rente van 6%, is dat per jaar?” open=”no”] Ja, dat is per jaar (op jaarbasis). De rente wordt uitbetaald per kwartaal (aan het einde van ieder kalenderkwartaal).[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Is de lening per direct rentedragend ?” open=”no”]Met de eigen investering van Pro Gain plus de investeerders via Matching Capital, worden er woningen aangekocht. Door de samenwerking met lokale partijen is er toegang tot goede woningen met een gezond huurrendement. Het kan zijn dat er tijd zit tussen uw storting op de derdenrekening en het aanwenden van dit geldbedrag door middel van aankoop. Tijdens deze eenmalige “wachttijd” is de lening nog niet rentedragend. Dit is overigens een korte periode (in de regel 2 tot 6 weken) en nooit meer dan 90 dagen. Op de looptijd van 5 jaar kan de rente hierdoor effectief iets lager zijn. [/su_spoiler]

 

Aflossing

[su_spoiler title=”Hoe wordt de lening afbetaald?” open=”no”] Na afloop van de looptijd wordt de lening ineens afbetaald. De woning wordt ofwel verkocht, ofwel gefinancierd met eigen vermogen en/of een hypotheek. Het kan ook zijn dat Pro Gain BV de woning aanhoudt en uit andere middelen terugbetaalt. Hoe dan ook, Pro Gain is gehouden om de lening aan het einde van de looptijd af te lossen. Meer informatie onder het kopje “Looptijd”.[/su_spoiler]

 

Looptijd

[su_spoiler title=”Er wordt gesproken over een looptijd van 5 jaar, met optie tot verlenging. Hoe werkt dat?” open=”no”]

Er is twee maal een verlengingsoptie van 12 maanden. Dit geeft flexibiliteit voor Pro Gain voor het kiezen van het moment van eventuele verkoop. Voor de investeerder biedt de mogelijkheid om nog langer te profiteren van de hoge rente. Matching Capital beoordeelt uiterlijk 30 dagen voor einde looptijd de aanvraag tot verlenging van Pro Gain. Matching Capital dient akkoord te gaan met verlenging.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kan ik eerder, voordat de 5 jaar is verlopen, stoppen?” open=”no”] Uw deelname (lening) is overdraagbaar. U doet dan een verzoek aan Matching Capital om uw deelname over te dragen aan een andere investeerder. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Het kan voorkomen dat er op moment van uw verzoek geen investeerder is die uw lening wil overnemen, u kan dan desgewenst wachten tot wij deze wel hebben gevonden, uw lening blijft in de tussentijd rentedragend. Als niemand uw deelname tussentijds wil overnemen, dan blijft u deelnemen en uiteraard rente ontvangen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kan de kredietnemer Pro Gain eerder opzeggen?” open=”no”] Tussentijdse (vervroegde) aflossing door Pro Gain is mogelijk. Als dat binnen relatief snel zou plaatsvinden, dan dient Pro Gain een extra rentevergoeding te betalen, conform de leningsovereenkomst. Dit gebeurt altijd in overleg met Matching Capital.[/su_spoiler]

 

Bedrag deelname

[su_spoiler title=”Wat is het minimum-bedrag om mee te doen?” open=”no”] Het minimum-bedrag per deelnemer per project is 10.000 euro.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wat is het maximale bedrag om mee te doen?” open=”no”] Onder de huidige regelgeving is het maximum voor personen (privé/huishoudens) 80.000 euro per project. De achtergrond hiervan is dat de toezichthouder (AFM) de consument wil beschermen, door niet te veel geld op één plek te investeren. De drempelbedragen kunnen in de toekomst wijzigen. Voor bedrijven (vennootschappen) bestaat geen maximum.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Moet ik een bedrag betalen voor kosten deelname?” open=”no”]Deelnemen is gratis. Wij brengen geen bemiddelingsvergoeding in rekening bij de investeerder, alleen administratiekosten zoals vermeld in de voorwaarden (€ 50).[/su_spoiler]

 

Doelbedrag

[su_spoiler title=”Ik lees dat er 180.000 euro wordt gevraagd, wat betekent dit?” open=”no”]Ieder project van Matching Capital kent een doelbedrag, die aangeeft hoeveel geld Matching Capital wil ophalen ten behoeve van het project (i.c. aankoop van woningen voor de verhuur in Detroit). Op moment dat er een deel van dit doelbedrag is opgehaald, kan dat geld al worden aangewend voor aankoop van een woning. Als deelnemer/investeerder krijgt u uiteraard bericht hiervan.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wat als dat bedrag niet wordt gehaald?” open=”no”] Als er een collectieve lening voor een lager bedrag dan het doelbedrag wordt gerealiseerd, dan gaat het project en uw lening/deelnamebedrag gewoon door. De woningen worden immers een voor een, stap voor stap, aangekocht. Als de collectieve lening voor een bedrag hoger bedrag dan het doelbedrag wordt gerealiseerd, dan gaat het project en uw lening/deelnamebedrag ook gewoon door. Er worden dan mogelijk meer woningen aangekocht. Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving te sluiten en gelden terug te betalen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Hoe snel moet het doelbedrag opgehaald zijn?” open=”no”] Wij stellen als voorlopig doel om in het eerste kwartaal 2019 investeerders uit te nodigen. Daarna evalueren wij en zetten wij het in beginsel voort. De woningen worden met de beschikbare immers stap voor stap, aangekocht.[/su_spoiler]

 

Risico

[su_spoiler title=”Welke risico’s zijn er bij vastgoedprojecten?” open=”no”]

De volgende risico’s kunnen bij ieder project/investering optreden:

  • Leegstand – een huurder zegt op en er is niet direct een nieuwe huurder
  • Economisch – de landelijke of lokale economie gaat achteruit en mensen hebben moeite om hun hypotheek of huur te betalen
  • Huurder – de huurder blijkt (ondanks zorgvuldige screening vooraf) zich niet goed te gedragen, betaalt de huur niet (op tijd) of richt schade aan
  • Overheid – de overheid komt met ongunstige wet- en regelgeving
  • Juridisch – een partij spant een rechtszaak aan
  • Belasting – de lokale belastingen voor huiseigenaars gaan omhoog
  • Natuur – het huis wordt beschadigd door brand, tornado, enz.
  • Kredietrisico – kredietnemer komt om welke reden dan ook in betalingsproblemen

Het is belangrijk om nuchter en realistisch te kijken naar verdiensten en naar mogelijke risico’s. Wij hebben een risicoanalyse gemaakt, die iedere investeerder kan raadplegen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Welke risico’s loop ik?” open=”no”] Aan iedere investering/belegging zijn risico’s verbonden. Het is belangrijk om een goede inschatting te maken en dan een weloverwogen beslissing te nemen. De risico’s van dit project liggen voor het grootste deel bij de kredietnemer, dat is de Nederlandse onderneming Pro Gain BV die woningen koopt en verhuurt (deze zijn reeds verhuurd). Pro Gain heeft naar ons oordeel een realistische reservering opgenomen voor onvoorzien, tussentijdse onderhoud/reparaties, het wisselen van huurders (wat altijd leidt tot tijdelijke leegstand). Hierdoor is uitkering van rente (en aflossing) niet in gevaar bij een eventuele tegenvaller. Daarnaast is er sprake van risicospreiding: gaandeweg worden meerdere woningen gekocht, waarmee de portefeuille geleidelijk groeit. Eventuele tegenvallers bij de ene woning kunnen worden opgevangen door meevallers en rendement van de andere.[/su_spoiler]

 

Juridisch

[su_spoiler title=”Met wie ga ik een overeenkomst aan?” open=”no”] U gaat een leningsovereenkomst aan met Pro Gain BV, een Nederlandse vennootschap met enig aandeelhouder en directeur Tom Lassing. Twee stichtingen zijn tevens onderdeel van de overeenkomst: Stichting Matching Capital Zekerheid voor het houden van zekerheid namens alle deelnemers, en Stichting Derdengelden Matching Capital voor de geldstromen (stortingen, rente, aflossing). Beide stichtingen zijn aparte entiteiten. De AFM ziet toe op de activiteiten van deze stichtingen en Matching Capital BV als bemiddelaar.
Pro Gain heeft direct te maken met de Stichting Derdengelden, waar de deelnamebedragen op komen die worden overgemaakt naar Pro Gain om conform het doel van de overeenkomst verhuurde woningen te kopen. De overeenkomst is een collectieve overeenkomst, alle voorwaarden zijn gelijk voor de deelnemers.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Moet ik documenten ondertekenen?” open=”no”] Nee. U gaat, voor overboeking van uw deelnamebedrag, akkoord met Algemene Voorwaarden en de Leningsovereenkomst. Dit gebeurt eenvoudig, via een vinkje. Matching Capital bewaart dit vinkje als bewijs dat u akkoord bent gegaan. U gaat dus akkoord, digitaal. U hoeft dus geen documenten te printen en te ondertekenen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ik wil een bewijs van deelname, kan dat?” open=”no”] U krijgt direct bij ontvangst van uw deelnamebedrag een persoonlijke email met bewijs van deelname, uw tenaamstelling en uw deelnamebedrag. Zodra u bijstort ontvangt u deze email(s) weer. Dit kan u uiteraard bewaren als bewijs. De AFM ziet uiteraard ook toe op de activiteiten van Matching Capital.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Ik wil specificatie van betalingen, krijg ik die?” open=”no”] Ja. Na afloop van ieder kwartaal ontvangt u een specificatie van de rente over dat kwartaal. Bij afloop ontvangt u de specificatie van de aflossing. Wanneer u verlengt ontvangt u een specificatie. Op moment dat u bijstort ontvangt u een specificatie.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Aan wie kan ik vragen stellen over de overeenkomst?” open=”no”] Deze kan u stellen aan Matching Capital. De contactgegevens staan op de website.[/su_spoiler]

 

Zekerheid

[su_spoiler title=”Wat betekent zekerheid/zekerheden?” open=”no”] Uitgangspunt is dat er bij ieder project zekerheden worden gevestigd. Welke zekerheid, kan verschillen per project en wordt altijd vooraf omschreven. Als u dit niet geheel begrijpt, vraagt u dan ons na hoe het werkt. In eenvoudige (niet juridische) bewoording:
Recht van eerste hypotheek betekent dat het vastgoed (het onderpand) bij voortdurend verzuim van kredietnemer uiteindelijk kan worden overgenomen (beslaglegging) door Stichting Matching Capital Zekerheid. Deze Stichting kan het onderpand verkopen of verhuren met als doel om de deelnemers uit te betalen (rente cq aflossing).
Bij een tweede hypotheekrecht, is er een partij (normaal gesproken een bank) die als eerste aan de beurt komt. Recht van tweede hypotheek geeft daarom minder zekerheid dan eerste hypotheekrecht. Een andere vorm van zekerheid is een garantie van de kredietnemer, een corporate guarantee. Deze vorm hebben wij om praktische redenen eerder gehanteerd, bijvoorbeeld omdat het vestigen van een hypotheek in Spanje tot hoge extra kosten leidt.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Wat heb ik aan deze zekerheden?” open=”no”] In het uiterste geval dat de kredietnemer, in dit geval Pro Gain, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan Stichting Matching Capital Zekerheid beslag leggen op het vastgoed (woningen) en deze verhuren of verkopen. Uit deze opbrengsten worden investeerders betaald. Pro Gain investeert per woning 10% en Matching Capital investeerders 90%. De zekerheid is op het volledige onderpand, de aangekochte woningen, voor 100% van de waarde. Dit geeft extra zekerheid.[/su_spoiler]

 

Toezicht AFM

[su_spoiler title=”Wat betekent: onder toezicht van de AFM?” open=”no”] Matching Capital beschikt over een ontheffing van verbod om te bemiddelen in opvorderbare gelden. Deze is toegekend door de AFM na zorgvuldige beoordeling van alle documentatie, zorgvuldigheid en geschiktheid van de bestuurders (directeuren). Simpeler gezegd: Matching Capital mag beleggers benaderen voor deelname aan investeringen/projecten, op basis van een geldlening (“loan based”). Dat is zonder vergunning/ontheffing verboden. Wij brengen investeerders bij elkaar, groot en klein, om collectief te investeren. Wij mogen onder onze ontheffing MKB-bedrijven financieren. Wij kiezen er zelf voor om ons te richten op vastgoedprojecten. Matching Capital rapporteert aan de AFM en de AFM kan op ieder gewenst moment vragen stellen, informatie inwinnen en controle uitoefenen. Aanwijzingen die de AFM kan geven zijn met het oog op bescherming van de consument en duidelijke communicatie zodat deelnemers begrijpen waar zij aan mee doen. Duidelijkheid, correctheid, goede informatie en transparantie zijn sleutelbegrippen voor Matching Capital en AFM controleert of we hier naar handelen.[/su_spoiler]

 

Privacy

[su_spoiler title=”Welke partijen weten dat ik mee doe?” open=”no”] Naast Matching Capital weet niemand dat u deelneemt. Wij brengen een collectieve lening tot stand, waarbij de verschillende deelnemers niet van elkaar (hoeven te) weten dat ze meedoen.
De AFM kan informatie opvragen, om de activiteiten van Matching Capital te controleren.
Matching Capital deelt uw gegevens niet met kredietnemer of derden, alleen op aanvraag met de AFM. Uw privacy is gewaarborgd.[/su_spoiler]

 

Belasting

[su_spoiler title=”Moet ik de revenuen opgeven bij de belasting?” open=”no”] Er vanuit gaande dat u (fiscaal) ingezetene bent in Nederland, geeft u normaal gesproken deze op in box 3, als u in privé deelneemt. Indien u als vennootschap deelneemt, dan gaat het mee in het resultaat van de onderneming. Matching Capital controleert uiteraard niet hoe u uw belasting aangeeft. Ieders persoonlijke situatie kan verschillen en aan dit algemene antwoord kunnen geen rechten worden ontleed. Wij zijn geen belastingadviseur. Raadpleeg uw adviseur indien gewenst.[/su_spoiler]

 

Het project in Detroit

[su_spoiler title=”In het voorbeeld wordt gesproken over een woning die na 5 jaar wordt verkocht of hypothecair wordt overgenomen. Wat betekent dat?” open=”no”] De lening wordt na afloop van de looptijd afgelost. Het geld hiervoor komt uit de verkoop dan wel uit (her)financiering. Lokale banken verstrekken hypotheken op “mandjes” van woningen.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Waarom zijn de huizen daar zo goedkoop?” open=”no”] De Amerikaanse woningmarkt kent grote verschillen. De woningen die worden gekocht zijn in het segment middenklasse. Deze single family homes worden bewoond door gezinnen met een gewone baan en inkomen. De huurmarkt is op de uitgekozen locatie goed. Zodra een huurder een woning verlaat, staan er voldoende nieuwe kandidaten klaar om te woning te gaan huren.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Waarom huren de mensen, terwijl ze goedkoop een huis kunnen kopen?” open=”no”] Veel huurders vinden het prima om te huren, ze zijn dit gewoon gewend, willen flexibel blijven en kunnen betaalbaar een woning huren. In Amerika is de baanzekerheid veel kleiner dan in Nederland er is nauwelijks ontslagbescherming. Banken zijn na de banken/kredietcrisis voorzichtiger geworden. Als gevolg hiervan kunnen veel mensen geen hypotheek krijgen.[/su_spoiler]

 

Investeren (aanmelden)?

[su_spoiler title=”Hoe kan ik me aanmelden?” open=”no”] Klik hieronder op de knop AANMELDEN. Op de pagina waar je dan bent, geef je het deelnamebedrag op en klik op de knop ernaast (INVESTEREN). Dan kom je op de pagina waar je je contactgegevens invult en vinkjes voor akkoord (met de overeenkomst en algemene voorwaarden) moet plaatsen. Vervolgens via iDeal het deelnamebedrag overmaken. Deze storting is aan Stichting Derdengelden Matching Capital, de stichting die is belast met het regelen van alle geldstromen (en die uiteraard ook onder toezicht staat). Na ontvangst op rekening van de stichting, sturen wij een ontvangstbevestiging. Matching Capital stuurt ook updates/nieuwsbrieven en ieder kwartaal specificatie van de rente.[/su_spoiler]

AANMELDEN