Voorstel Herziening Leningsvoorwaarden - Stemronde inzake Quick Parking.

Beste investeerder,

In december 2022 heeft u geïnvesteerd in de leningaanvraag Quick Parking (projectcode QPA). De ondernemer heeft ons geïnformeerd over een mogelijkheid tot verkoop van een aantal (exploitatie)vennootschappen die als Geldnemer zijn opgenomen in de leningovereenkomst. Door de verkoop van een aantal vennootschappen wordt de verkoper fors liquide, blijven de gesloten huurcontacten in stand en worden de huurcontracten voortgezet door een kapitaalkrachtige huurder.

Hierdoor verandert de huidige verhuurde situatie van de parkeerplaatsen aan de eigen exploitatievennootschappen naar een (commerciële) verhuur situatie.

Daarnaast heeft de taxateur een nieuwe (hogere) waarde van het onderpand van deze financiering vastgesteld met daarbij de verwachting dat de waarde en huuropbrengsten nog verder zullen toenemen in de toekomst met de voorgenomen realisatie van een te bouwen parkeergarage.

In de bijlage schetsen wij u graag uitgebreid de situatie zoals door ondernemer in samenspraak met Matching Capital en Collin Crowdfund is opgesteld.

De ondernemer heeft ons verzocht een aantal vennootschappen vrij te geven als Geldnemer, tegen 10% deelaflossing waarover twee maanden extra vergoedingsrente wordt betaald en hierbij geven we u aanvullende informatie over de (zekerheids)positie van u als investeerder. De Loan to Value (LTV) daalt in totaliteit van 53% bij financiering naar 47% na deelaflossing en rekening houdend met de nieuwe taxatiewaarde.

Verwachte impact voor u als investeerder

De nieuwe eigenaar van de vennootschappen die huurt is een kapitaalkrachtigere Europese partij met ervaring in de branche;

– Aangezien de nieuwe eigenaar kapitaalkrachtiger is en het resterende deel van de Quick Parking Groep meer liquide is, schatten wij, de ondernemer en zijn adviseurs in, dat dit een positief effect heeft op de toekomstige kasstromen binnen de vastgoed vennootschappen van Quick Parking en daarmee vermoedelijk een positief effect heeft op de waarde van het onderpand;

– De verklaring van de taxateur die schrijft dat de waarde van het onderpand per 12 februari 2024 € 17.240.000,- bedraagt en de wijzigingen in het bestemmingsplan voor het onderpand een positieve ontwikkeling hebben op de waarde die nog niet is verwerkt in de genoemde taxatiewaarde. In de oorspronkelijk propositie bedroeg de waarde € 17.000.000,-

Als beargumentering voor een positief advies voor het herzieningsverzoek hebben we bovenstaande inzichten en beargumentering als voorwaarden gesteld.

Concreet betekent dit voor u dat:

Er € 900.000,- op de totale lening wordt afgelost (deelaflossing), wat betekent dat 10% aflossing over uw inleg vervroegd wordt ingelost en dat u een aanvullende vergoedingsrente ontvangt ter hoogte van twee maanden;

– De vennootschappen (QP Facility B.V., QP Quick Parking B.V., QP Amsterdam B.V., QP Rotterdam B.V., QP Eindhoven B.V.) geen Geldnemers meer zijn in de nieuwe leningovereenkomst.

> De Geldnemers in het kader van de lening betreffen na de wijziging:

▪ Albert Beheer B.V.

▪ Quick Parking Real Estate Holding B.V.

▪ Quick Parking Real Estate Netherlands B.V.

▪ Real Estate Amsterdam I B.V.

▪ Real Estate Amsterdam II B.V.

▪ Real Estate Rotterdam I B.V.

▪ Quick Parking Holding B.V.

▪ Greenpark Aalsmeer Exploitatie B.V.

▪ QP Amsterdam II B.V.

▪ QP Schiphol B.V.

▪ Real Estate Amsterdam III B.V.

– De zekerheden, inclusief de volwaardige 1e hypothecaire inschrijving van € 9.000.000,- met een waarde van € 17.240.000,- , en overige voorwaarden onveranderd blijven;

– De reguliere betaaltermijnen onveranderd correct en tijdig dienen te blijven worden voldaan.

Het verzoek zoals hiervoor geformuleerd leggen wij met een positief advies aan u voor en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 5 dagen uit te brengen. De gewijzigde termijn komt voor uit het tijdig kunnen formaliseren van de verkoop begin maart.

Via onderstaand formulier kunt u uw stem uitbrengen.

Het aantal instemmingen worden gewogen naar rato van het investeringsbedrag. Zodra alle investeerders hebben gereageerd en/of de termijn is verstreken zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een definitief akkoord is een (pro rata) meerderheid van instemmingen benodigd.

Stemronde "Voorstel Herziening" inzake leningvoorwaarden Quick Parking.

Naam(Vereist)
Bedrijfsnaam (optioneel)