Iedere investering, is crowdfunding of op andere wijze, brengt risico’s met zich mee. 

Een onderneming (of particulier) die een lening heeft verkregen, kan bijvoorbeeld failliet gaan. Als er een hypotheekrecht is gevestigd, dan uitwinning plaatsvinden en de opbrengst (van de executieveiling) toekomen aan de investeerders in betreffend project. Het kan zijn dat de gehele lening wordt “teruggehaald” maar het kan ook zijn dat een deel van de investering (lening) verloren gaat. 

Laat u desgewenst professioneel adviseren alvorens u beslissingen neemt.

Als u interesse heeft in een project of in het algemeen, laat het ons weten via dit formulier. Aanmelden als potentieel investeerder is gratis en vrijblijvend.

Het minimumbedrag is € 5.000 per persoon (of bedrijf) per project.

Het maximum is € 80.000 voor particulieren. Zie: Investeerderstoets.

Iedere investering, is crowdfunding of op andere wijze, brengt risico’s met zich mee. 

Spreiding tussen projecten (en tussen platforms) is dus verstandig. 

Wij vragen u om bij iedere investering te verklaren dat u niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen investeert in betreffend project.

AFM adviseert om niet meer dan 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding

Matching Capital is het platform waar iedereen al vanaf € 5.000 vastgoedinvesteerder kan worden. Projecten die normaal gesproken alleen door grotere en professionele investeerders worden gedaan, zijn nu ook bereikbaar voor de particuliere belegger/investeerder (investeren als bedrijf is zeker mogelijk). Hierdoor kan u meedraaien in projecten zonder deze zelf (alleen) te moeten selecteren en screenen, dit is immers al gedaan. In vergelijking met het zelf investeren in (commercieel) vastgoed, is het investeringsbedrag van € 5.000 bovendien zeer beperkt. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om te investeren in verschillende projecten, en hiermee automatisch te doen aan risicospreiding.

Taco Luiken en Douwe Westervaarder vormen samen de directie. Douwe Westervaarder is oprichter en is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Douwe is econoom en heeft een brede achtergrond in het bedrijfsleven en als ondernemer. Taco Luiken was jarenlang partner bij een groot accountantskantoor, waar hij leidinggevend verantwoordelijk was voor een kantoor van ruim 150 medewerkers. Taco is allround adviseur en sparring partner voor ondernemers en begeleidt onder meer bedrijfsovernames. Matching Capital heeft een klein team medewerkers, en werkt op projectbasis samen met derden. Op deze pagina meer over ons.

Ondernemers op zoek naar financiering kunnen dit via Matching Capital aan investeerders voorleggen. De plannen/projecten worden eerst zorgvuldig beoordeeld, alvorens wij besluiten om ze te plaatsen. Investeerders (beleggers) kunnen kosteloos investeren middels leningen.

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) deelnemen als investeerder.

U kan zich registeren als potentieel investeerder via deze link. U ontvangt vanaf dan geregeld informatie en updates. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

Matching Capital heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden, als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Matching Capital is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM. Zie ook deze pagina.

Ja, wij zijn een crowdfunding platform.

Iedereen kan meedoen.
Crowdfunding staat bekend van particulieren en kleine bedrijven die geld aantrekken van veel kleine investeerders/beleggers (de “crowd”) met kleine bedragen (vanaf 10 euro). Vaak zijn er geen zekerheden en wordt deelgenomen op basis van een (video)pitch. De crowd bepaalt dan of het project en de ondernemer in aanmerking komen voor voldoende financiering.

Matching Capital is anders: wij stellen zekerheden (met vastgoed als onderpand), doen een vrij uitvoerige screening en werken met grotere bedragen per investeerder. Bij ons nemen niet honderden of duizenden maar een relatief kleiner aantal investeerders (vanaf € 5.000 per deelnemer per project) deel aan een project.

We hebben dezelfde status (ontheffing en toezicht AFM) als crowdfunding-platforms, maar werken met een kleinere groep investeerders per (vastgoed)projecten. De gemiddelde investeerder investeert bij Matching Capital 15.000 euro. 

Als u interesse heeft in een project of in het algemeen, laat het ons weten via dit formulier. Aanmelden als potentieel investeerder is gratis en vrijblijvend.

Het minimumbedrag is € 5.000 per persoon (of bedrijf) per project.

Het maximum is € 80.000 voor particulieren. Zie: Investeerderstoets.

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. Wij vragen klantgegevens op conform de Nederlandse  wet- en regelgeving. De notaris die de hypotheekakte passeert, vraagt de gegevens op van de investeerders. Deze blijven bewaard bij de notaris. In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Nadat u het deelnameformulier heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen. U krijgt uiteraard een formele schriftelijke bevestiging (tenaamstelling) van ons.

Belgische investeerders gebruiken Bancontact, vergelijkbaar met iDeal in Nederland.


Als u geen gebruik maakt van iDeal of Bancontact, dan maakt u het bedrag via bankoverschrijving zelf rechtstreeks over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.

Stichting Derdengelden Matching Capital maakt het bedrag over aan de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Per project leggen we het doelbedrag en het drempelbedrag (het minimum-bedrag zodat de funding doorgaat) vast.

In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, maar het drempelbedrag wel, dan gaat het project onverminderd door, met aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf.

Onze expertise is onroerend goed en financiering.

Onze ambitie is om iedereen die dat wil, te begeleiden om een vastgoedinvesteerder te worden.

Normaal gesproken moet je in Nederland een fors bedrag investeren om een huis of commercieel vastgoed te kopen. Bij Matching Capital is dit al mogelijk vanaf € 5.000.

De ideale opstap is deelnemen aan een gezamenlijke investering, met een vaste rente (en een bonusrente), onder begeleiding van Matching Capital, die het project heeft beoordeeld. Daarnaast is vastgoed het ideale onderpand voor het stellen van zekerheden.

Aanvragen van ondernemingen voor andere projecten (niet-vastgoed) zijn ook welkom.

Wij nemen deze in behandeling en zorgen zelf, dan wel via een partner, voor financiering.

Wij vragen de kredietaanvrager om een aanvraagformulier in te vullen en gaan dan met de onderneming/ondernemer in gesprek. Als er potentie is om de aanvraag te plaatsen op onze website, dan volgt een formele kredietbeoordeling.

De samenvatting van de kredietbeoordeling publiceren we op het moment dat de aanvraag geplaatst wordt op ons platform. 

Matching Capital kent een “credit rating score” toe, die de kredietwaardigheid en risico’s in kaart brengt.

Hoe hoger de risico’s, hoe hoger de rente moet zijn. Hoe meer zekerheden en hoe steviger de track record (achtergrond) van de onderneming, hoe lager de minimale rentevoet kan zijn.

Matching Capital hanteert vijf risicoclassificaties: van A (zeer behoudend) tot E (zeer speculatief).

Het rentepercentage verschilt per project, gezien de verhouding rendement en risico.

Het rentepercentage staat vermeld bij ieder project. De rente wordt uitgekeerd direct na ieder kwartaal. Bij een rente van 7% per jaar, bijvoorbeeld, bedraagt de rente 1,75% per kwartaal.

Het minimale rentepercentage is 5%. Wij vragen de onderneming mogelijk om een iets hogere rente te betalen dan het minimum, om het voor investeerders aantrekkelijk(er) te maken.

Het maximum is 9% per jaar. Wij willen immers geen projecten financieren met een te hoog risicoprofiel. 

Iedere lening (ieder project) heeft een vooraf vastgestelde looptijd.

De hoofdsom wordt na afloop terugbetaald. Voor sommige projecten geldt een maandelijkse aflossing, andere worden aan het einde van de looptijd in een keer afgelost.

De rente wordt betaald per maand of per kwartaal (direct na afloop van iedere maand of kwartaal). 

De voorwaarden zijn uiteraard per project inzichtelijk. 

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over – bij aankoop van vastgoed verloopt dit via notaris – aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Wij hebben de belangen van de investeerder op verschillende manieren gewaarborgd.

Voor details, zie Continuïteit Matching Capital.

Om te registeren als potentieel investeerder betaalt u niets.

Er worden geen fees of bemiddelingskosten aan de investeerder berekend, zodra u investeert. Bij leningen die langer dan een jaar lopen, kunnen administratiekosten worden berekend. Deze worden dan vooraf expliciet vermeld.

De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).

Op de pagina waarop de lopende projecten staan, wordt per project aangegeven hoeveel dagen het nog mogelijk is om deel te nemen.

Staat er bijvoorbeeld “4 dagen te gaan”, dan is het nog vier dagen mogelijk om je aan te melden.
Dit is niet te verwarren met de looptijd van een project. De projecten kennen een verschillende looptijd, uiteenlopend van 1 jaar tot 5 jaar. De lening kan dus nog jaren openstaan.

Als de periode om in te schrijven is verlopen, of als het project vol ingetekend is, dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen. Een project is vol ingetekend als het doelbedrag is behaald.

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Klik hier voor het overzicht van de door ons gefinancierde projecten.

Dit overzicht wordt geregeld bijgewerkt.