Risicospreiding

Spreiding en risico van uw investering

Aan iedere belegging en investering zijn risico’s verbonden.

Matching Capital heeft zich ingespannen om (te) risicovolle projecten uit te sluiten en spant zich in om u als (potentiële) investeerder te informeren over rendementen en risico’s.

Wij adviseren om uw vermogen (uw te investeren bedrag) te spreiden teneinde uw risico te beperken. Van belang is een goede verhouding tussen risico en rendement. En wij adviseren dat u slechts een verantwoord deel van uw totaal vrij beschikbaar vermogen te investeren in crowdfund-projecten.

Het rentepercentage dat u ontvangt over uw investering via Matching Capital wordt bepaald aan de hand van de kredietscore die Matching Capital heeft vastgesteld voor betreffend project. Matching Capital geeft voor ieder project aan welke kredietscore wij hieraan hebben toegekend en andere informatie die van belang kan zijn voor het maken van een goed geïnformeerde investeringsbeslissing.

Matching Capital adviseert u om financieel en zo nodig fiscaal en/of juridisch advies in te winnen alvorens u een beslissing neemt.

U kan ons altijd benaderen voor extra informatie. U kan uw vragen stellen via info@matchingcapital.com. Via hetzelfde mailadres kan u tevens een telefoongesprek dan wel een afspraak aanvragen.

Vragen?

Investeer niet meer dan 10% van uw vrij beschikbare vermogen in 1 project.

In het kader van voorschriften (van kracht per 1 april 2016) nemen wij een investeerderstoets af voor iedere consument (particulier) die via ons platform investeert. Dit voorschrift geldt niet voor rechtspersonen. Wij vragen iedere consument om te verklaren dat hij/zij niet meer dan 10% van zijn/haar vrij belegbaar vermogen investeert in 1 project. Dit hebben wij geformaliseerd in de Algemene Voorwaarden onder artikel 2 lid 2.

Matching Capital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw investeringsbeslissingen.
WhatsApp WhatsApp met ons !