Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die wij over u verzamelen via deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan Matching Capital, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verzameling en verwerking ervan als hieronder omschreven.


Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Aanvragers financiering/Kredietnemers: Bij registratie als ondernemer (kredietaanvrager) vraagt en bewaart Matching Capital de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, KVK nummer, Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoon, E-mail, Bankrekeningnummer (IBAN) en alle noodzakelijk gegevens om een project te kunnen toetsen en publiceren.

Investeerders: Bij registratie als investeerder vraagt en bewaart Matching Capital de volgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon, E-mail, Upload Legitimatie, Toelichting herkomst investering, Bankrekeningnummer (IBAN). Van ondernemingen (tevens): Bedrijfsnaam, KVK nummer, UBO(‘s), UBO-verklaring (op eerste aanvraag). Zie hier het formulier.

Matching Capital verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van technisch beheer van de website en het verlenen van toegang tot het afgesloten gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor ingeschreven ondernemers en investeerders;
  • het verlenen van haar (bemiddelings)diensten en uitvoeren van overeenkomsten tussen investeerders en ondernemers (kredietgevers en kredietnemers);
  • het controleren van de identiteit van de geregistreerde ondernemer en investeerder;
  • het toetsen van de kredietwaardigheid van aanvrager/kredietnemer;
  • het stellen van zekerheden door Stichting Matching Capital Zekerheid (middels een hypotheekakte, pandakte of anderszins conform de gepubliceerde projectinformatie);
  • het beoordelen van het door ondernemer ingediende projectvoorstel en het vaststellen van de vereiste rating van dit project, kunnen persoonsgegevens van ondernemer en het projectvoorstel worden verstrekt aan een (gespecialiseerde) derde;
  • (indien u hiermee heeft ingestemd bij inschrijving:) marketingdoeleinden, waaronder het versturen van digitale nieuwsbrieven en overige berichten teneinde u te informeren over (nieuwe) producten, projectvoorstellen, diensten en activiteiten van Matching Capital.

Matching Capital bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden dan wel wordt voorgeschreven door wet- en regelgeving (zoals de Wwft) en/of overheid(sinstantie) (zoals de AFM).

Gegevensverstrekking aan derden

Anders dan hierboven omschreven zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Het is echter mogelijk dat Matching Capital op wettelijke gronden gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken. Matching Capital zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u wilt weten welke gegevens Matching Capital over u heeft vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u dit zelf doen door in te loggen met uw wachtwoord via de website en de door uw gewenste gegevens wijzigen of verwijderen. Ook kunt u altijd contact met Matching Capital opnemen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen via: info@matchingcapital.com.

Matching Capital en andere websites

Op deze website treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Matching Capital kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt.

Cookies

Matching Capital kan cookies gebruiken om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website (technisch) te kunnen optimaliseren.

 

Hoe kunt u cookies verwijderen?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.


Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen op de servers van onze cloud-dienstverlener. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Matching Capital en de cloud-dienstverlener, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Matching Capital spant zich verder naar redelijkheid in de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van techniek. Matching Capital is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computer of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Matching Capital.

Wijzigingen

Matching Capital behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Matching Capital adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Matching Capital wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld bekendmaking via de website.