Klachtenregeling

Matching Capital hecht aan tevreden klanten en wij werken daarom continue aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar dat wenselijk is, zoeken wij met u naar een passende oplossing.

0
Aantal klachten tot op heden

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

De eerstverantwoordelijke voor afhandeling van klachten binnen Matching Capital is Douwe Westervaarder. U kunt contact met hem opnemen via douwe@matchingcapital.com of u vult onderaan de pagina het formulier in.  In overleg met u volgt een (telefonische) afspraak om uw opmerking(en) of klacht(en) te bespreken.

Is uw probleem na een gesprek nog niet naar tevredenheid opgelost of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier onderaan deze pagina.

De gang van zaken is daarna als volgt: Matching Capital zal uw klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen, behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen drie werkdagen inhoudelijk te reageren, dan zal Matching Capital in ieder geval binnen drie dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen en u informeren over de alternatieve termijn waarbinnen uw klacht wordt behandeld. 

In de meeste gevallen zal contact met u worden opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen veertien werkdagen geheel af te handelen. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en zal Matching Capital waar mogelijk een nieuwe termijn kenbaar maken. Vanzelfsprekend wordt u verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met regelgeving en kwaliteitsbewaking, zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instantie(s) en/of adviseur(s). Na indiening van uw klacht wordt daarom uw toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan de externe deskundige(n). Zover nodig, vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. Klachten/opmerkingen over de eventuele tegenvallende prestaties van een project worden in beginsel niet beschouwd als valide klacht, daar iedere geldlening/investering gepaard gaat met risico’s, hetgeen als bekend gegeven wordt beschouwd en wat Matching Capital tevens vooraf duidelijk heeft gemaakt aan de investeerders bij aanmelding, storting c.q. bij het aangaan van de overeenkomst.

Hieronder treft u ons klachtenformulier.

Klachtenformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WhatsApp WhatsApp met ons !