Een lening met een vaste rente van 6,5% per jaar. 

De lening wordt verstrekt door verschillende lening-gevers (investeerders) samen. 

De rente wordt uitbetaald per maand.
De aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd. 
De looptijd is 24 maanden en kan met wederzijdse instemming worden verlengd met 12 maanden (zie verlengingsoptie).

De Kerkstraat 12 te Bodegraven.

Kredietscore: 27 (het maximaal haalbare aantal punten is 30).
Classificatie: B = Behoedzaam.

Klik hier voor de kredietscore.

 • Koopovereenkomst
 • Taxatierapport
 • Huurovereenkomsten / huurintentieverklaringen
 • Kadastrale informatie
 • Portefeuille kredietnemer
 • Lijst huurders
 • Overzicht huurstroom per pand
 • Identiteit kredietnemer

De documenten bevatten prive-gegevens van betrokkenen, zoals de verkoper van het pand. Daarom worden deze niet gepubliceerd. Op verzoek bieden wij wel inzicht in relevante gegevens.

Stichting Matching Capital Zekerheid is speciaal in het leven geroepen om zekerheden te vestigen namens de deelnemende investeerders in ieder project.  
De Stichting houdt het recht van eerste hypotheek (met het pand als onderpand).

Stichting Matching Capital Zekerheid kan beslag leggen op het onderpand (woning(en) als vermeld op de hypotheekakte), deze vervolgens verkopen (of blijven verhuren) met als doel dat de deelnemende investeerders hun investering (hoofdsom lening) en opgebouwde rente ook in dit uiterste scenario terug krijgen.

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Ook sparen bij een bank is feitelijk een belegging en is niet zonder risico (en sparen levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Het lukt (toch) niet om de eenheden te verhuren.
  >Er komen drie nieuwe huurders. Een voor de winkelruimte en twee huurders voor het woondeel. Er zijn twee ondertekende huurintenties. De winkel zal gezien de locatie ook snel verhuurd kunnen worden.
 • Faillissement kredietnemer.

  >De kredietnemer kent een gezonde financiële basis, met een portefeuille woningen en ander vastgoed met overwaarde. Wij kennen ze uiteraard goed, bij eventuele problemen worden we direct ingelicht. Als men onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op het vastgoed dat als onderpand dient (vastgelegd in de hypotheekakte).

 • Wat is het slechtste scenario?

  >Dat de kredietnemer ondanks alles betalingsproblemen krijgt, dat wij beslag leggen en dat het vastgoed dan moeilijk verkoopbaar zou zijn. Woningen in de regio zijn naar ons oordeel zeer courant, dat wil zeggen er is veel vraag naar woningen, waardoor deze kunnen worden verkocht op de markt (voorkoming executieverkoop). Winkelruimtes kunnen een leegstandsrisico met zich meebrengen. Op deze locatie is dat risico, bij een redelijke huurprijs, beperkt.  Zie ook Wat is de “zekerheid”?

Investeerders verstrekken een lening aan kredietnemer, via Matching Capital. Bij dit project wordt een pand gekocht en verhuurd (2 appartementen en 1 winkelruimte).

In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, maar wel bijna, dan gaat het project onverminderd door, door aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf.

Het doelbedrag van dit project is € 190.000. Het minimum-bedrag is € 171.000. 

De looptijd kan worden verlengd met 12 maanden, met wederzijdse instemming.

Wij hanteren wel vaker een verlengingsoptie, omdat onder andere (her)ontwikkeling in de praktijk soms langer tijd in beslag kan nemen dan voorzien. Een verlenging geeft daarom extra flexibiliteit.

Een eventuele verlenging van de looptijd moet uiteraard verantwoord, zinvol en logisch zijn, om ermee te kunnen instemmen.

De huurders van de appartementen zijn bij ons bekend. Zij betalen een redelijke / marktconforme huur.

In de toekomst kan de huur, als er een nieuwe huurder in komt, worden verhoogd.

Nee. Dit project is bankvrij. Financiering door private beleggers (investeerders). De zekerheid is dus ook het eerste recht van hypotheek.

In het centrum van Bodegraven.

Kredietnemer Holland Steen zal na de looptijd gaan herfinancieren. Dat kan op basis van een goed beheerd pand, op een courante locatie, met een aantoonbare huuromzet, en gezien de verrichte aflossingen.   

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan ook een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) ook deelnemen.

Het minimumbedrag is € 5.000 per persoon (of bedrijf) in dit project. 

De looptijd is 24 maanden met een optie voor 12 maanden extra. Als u vanwege bijzondere omstandigheden uw investering (lening) vervroegd uitbetaald wil krijgen, dan doet u een verzoek hiertoe aan ons. Wij spannen ons in om een nieuwe investeerder in uw plaats te vinden. Aan deze overdracht zijn kosten verbonden. 

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. Wij vragen klantgegevens op conform de Nederlandse  wet- en regelgeving (m.n. de Wwft). In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Ga naar de pagina, vul het bedrag in en druk op INVESTEREN.

Nadat u het formulier (op de volgende pagina) heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen.

Of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.
Stichting Derdengelden. 

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Matching Capital is het crowdfunding-platform dat particuliere (en zakelijke) investeerders uitnodigt om te investeren via een gezamenlijke lening. Wij regelen de geldstromen (via Stichting Derdengelden Matching Capital) en de zekerheid (eerste hypotheekrecht) middels Stichting Matching Capital Zekerheid.

Matching Capital heeft een ontheffing van de AFM voor “bemiddeling in opvoderbare gelden”.

Niets. Dit project kent geen bemiddelingskosten. De diensten van Matching Capital zijn dus voor kosteloos voor u als investeerder.

In geval van uitwinning van zekerheden, worden (proces)kosten naar rato verdeeld over de deelnemers.

De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).