Een lening met een vaste rente van 9% per jaar. 

De lening wordt verstrekt door verschillende lening-gevers (investeerders) samen. 

De rente wordt uitbetaald per maand.
De aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd. 
De looptijd is 36 maanden en kan met instemming Matching Capital worden verlengd met 12 maanden.

Restaurant 1e Klas te Amsterdam (Centraal Station).

Kredietscore: 19 (het maximaal haalbare aantal punten is 30).
Classificatie: D (schaal A t/m E).

Klik hier voor de kredietscore.

 • Taxatierapport
 • Huurovereenkomst
 • Exploitatiebegroting (korte en langere termijn)
 • Business Plan
 • Identiteit kredietnemer
 • (Jaar)cijfers
 • Geschiedenis van de  onderneming

De documenten bevatten privé-gegevens van betrokkenen. Daarom worden deze niet gepubliceerd. Op verzoek bieden wij wel inzicht in relevante gegevens.

Stichting Matching Capital Zekerheid is speciaal in het leven geroepen om zekerheden te vestigen namens de deelnemende investeerders in ieder project.  
De Stichting houdt het pandrecht (met de inventaris als onderpand).

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Ook sparen bij een bank is feitelijk een belegging en is niet zonder risico (en sparen levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Het bedrijf wordt langdurig geraakt door de corona-maatregelen van de overheid en de overheid steunt het bedrijf niet. 
 • Faillissement kredietnemer.
  > Op basis van de stukken en gesprekken achten wij dit onwaarschijnlijk. Het bedrijf draait vanaf 1996, er zijn reserves (in vastgoed) en er zijn gegadigden om de exploitatie over te nemen. Als men onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op het onderpand dient. 

Investeerders verstrekken een lening aan kredietnemer, via Matching Capital. Bij dit project wordt werkkapitaal verstrekt. 

In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, maar wel bijna, dan gaat het project onverminderd door, door aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf.

Het doelbedrag van dit project is € 200.000. Het minimum-bedrag is € 150.000. 

De looptijd kan worden verlengd met 12 maanden, met onze instemming.

Wij hanteren wel vaker een verlengingsoptie, omdat onder andere (her)ontwikkeling in de praktijk soms langer tijd in beslag kan nemen dan voorzien. Een verlenging geeft daarom extra flexibiliteit.

Een eventuele verlenging van de looptijd moet uiteraard verantwoord, zinvol en logisch zijn, om ermee te kunnen instemmen.

Nee. Dit project is bankvrij. Financiering door private beleggers (investeerders). 

In het centrum van Amsterdam.

Kredietnemer zal na versoepeling maatregelen relatief eenvoudig de lening kunnen aflossen, gelet op het normale omzetniveau. Er is gekozen voor een relatief lange looptijd van 36 maanden.

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan ook een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) ook deelnemen.

Het minimumbedrag is € 5.000 per persoon (of bedrijf) in dit project. 

De looptijd is 36 maanden met een optie voor 12 maanden extra. Als u vanwege bijzondere omstandigheden uw investering (lening) vervroegd uitbetaald wil krijgen, dan doet u een verzoek hiertoe aan ons. Wij spannen ons in om een nieuwe investeerder in uw plaats te vinden. Aan deze overdracht zijn kosten verbonden. 

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. Wij vragen klantgegevens op conform de Nederlandse  wet- en regelgeving (m.n. de Wwft). In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Ga naar de pagina, vul het bedrag in en druk op INVESTEREN.

Nadat u het formulier (op de volgende pagina) heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen.

Of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Matching Capital is het crowdfunding-platform dat particuliere (en zakelijke) investeerders uitnodigt om te investeren via een gezamenlijke lening. Wij regelen de geldstromen (via Stichting Derdengelden Matching Capital) en de zekerheid middels Stichting Matching Capital Zekerheid.

Matching Capital heeft een ontheffing van de AFM voor “bemiddeling in opvoderbare gelden”.

Niets. Dit project kent geen bemiddelingskosten. De diensten van Matching Capital zijn dus voor kosteloos voor u als investeerder.

In geval van uitwinning van zekerheden, worden (proces)kosten naar rato verdeeld over de deelnemers.

De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).