Continuïteit


Onze prioriteit is het belang van onze investeerders, zijnde de uitbetaling van rente en de hoofdsom.
Bij een onverhoopt faillissement van Matching Capital, worden de belangen van de investeerders als volgt gewaarborgd:

Privaatrechtelijk

De leningsovereenkomst (er is een leningsovereenkomst per project) tussen de onderneming die gelden aantrekt via het platform (“geldnemer”) en de investeerders (“geldgevers”) blijft onverkort van kracht. Deze leningsovereenkomst is mede ondertekend door de Stichting Derdengelden Matching Capital en Stichting Zekerheden Matching Capital. Matching Capital BV heeft deze ondertekend namens de investeerders (geldgevers), deze hebben middels hun respectievelijke investering de algemene voorwaarden geaccepteerd en zijn akkoord gegaan met de toepasselijke leningsovereenkomst.

Scheiding van entiteiten en geldstromen

De Stichting Zekerheden Matching Capital, de Stichting die de zekerheden namens de investeerders regelt, zal door een mogelijk faillissement van Matching Capital BV niet worden geraakt. De betalingen en aflossingen uit hoofde van de leningsovereenkomst tussen onderneming en investeerder, lopen via de bankrekening van de Stichting Derdengelden Matching Capital. Daarmee zijn deze geldstromen gescheiden van de onderneming waarin de exploitatie van Matching Capital gevoerd wordt. Bij een faillissement van Matching Capital BV zullen de werkzaamheden voortvloeiende uit de leningsovereenkomst gecontinueerd worden door de Stichting Derdengelden Matching Capital.

Screening en scheiding van projecten

Wij werken van project tot project. Ondernemingen die een aanvraag indienen en de projecten waarvoor financiering wordt gevraagd, worden zorgvuldig beoordeeld om het risico op een het niet nakomen van verplichtingen te minimaliseren. De projecten zijn financieel gescheiden, waardoor een eventuele tegenvaller in het ene project geen invloed heeft op een ander project.
De belangen van de investeerder zijn gewaarborgd door de zekerheden op de geldlening (hypotheekrecht resp. garanties) in combinatie met de scheiding van geldstromen via Stichting Derdengelden Matching Capital. Wij raden aan om uw investeringen te spreiden.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van het platform van Matching Capital is uiteraard eigendom van Matching Capital BV. In geval van een faillissement zal de Stichting Derdengelden Matching Capital de nieuwe eigenaar van het intellectueel eigendom worden, waarmee de (klant)administratie en is gewaarborgd.

Bedrijfsvoering

De gelden die zorgen voor de continuïteit en bedrijfsvoering zullen worden gedragen uit bijdragen van ondernemers/geldleners (administratiefee, bemiddelings- en beheerfee) en indien van toepassing de investeerders (administratiekosten), zie Tarieven. Kosten worden op het moment van het slagen van het project dan wel gedurende de looptijd van het project geïnd. De vaste bedrijfslasten van Matching Capital BV zijn relatief laag. Investeringen in de onderneming worden gedaan op het moment dat deze noodzakelijk en financieel verantwoord zijn. De overheadkosten zijn zodanig, dat een door geldgebrek gedwongen einde bedrijfsvoering vrijwel is uitgesloten.

Buffer

Matching Capital BV heeft een financiële buffer ter grootte van minimaal een maand rente over de som van de uitstaande leningen via het platform. 

Vragen? Stel ze gerust: