AFM en Wwft

AFM en Matching Capital

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Matching Capital heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000031. De AFM heeft onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers en heeft ons businessmodel getoetst, alvorens men de ontheffing aan ons heeft verleend. Onder dit regime mag Matching Capital bemiddelen in leningen van ondernemingen. Matching Capital bemiddelt alleen in leningen/financieringen aan (vastgoed)ondernemingen. Dit kunnen ook particuliere vastgoedondernemers zijn, met een zakelijk (commercieel) doel. Investeerders/beleggers (kredietgevers) zijn in de regel particulieren maar kunnen ook bedrijven zijn. Het maximale bedrag dat een particuliere investeerder mag inleggen in € 80.000. Indien en zodra een particuliere investeerder de grens van € 80.000 passeert, dient hij/zij geen nieuwe investeringen meer te doen alvorens er aflossingen zijn verricht waardoor er weer ruimte ontstaat om weer te investeren. Voor zakelijke investeerders is er geen limiet. 

Investeerderstoets

In het kader van AFM-voorschriften nemen wij een investeerderstoets af (via het scherm Overmaken en het zetten van het vinkje bij Investeerderstoets) voor iedere consument (particulier) die via ons platform investeert.

Wij vragen iedere consument te verklaren dat hij/zij niet meer dan 10% van zijn/haar vrij belegbaar vermogen investeert in een project.

2. Wij wijzen op het advies van AFM om niet meer dan 10% van het vrij beleenbaar vermogen te investeren in crowdfunding. 

3. Bij ons bekende aanwijzingen dat u (als consument) voornemens bent om meer dan 10% van uw vrij beschikbaar vermogen te investeren in een project, kunnen wij adviseren om uw investering te verlagen dan wel hier van af te zien.

4. Particuliere investeerders leggen niet meer dan € 80.000 in. Per project is de inleg door Matching Capital gemaximeerd tot € 80.000. Verder geldt dat indien en zodra een particuliere investeerder de grens van € 80.000 passeert, zij geen nieuwe investeringen meer mag doen alvorens er aflossingen zijn verricht, waarna de particuliere investeerder weer kan investeren. De grens is op projectbasis door Matching Capital gesteld. Particuliere investeerders (geldgevers) worden geacht om zelf te grens van € 80.000 te bewaken en in acht te nemen op platform-niveau.

5. Via acceptatie van de Algemene Voorwaarden verklaart u als consument dat u niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen investeert. Zonder acceptatie van de Algemene Voorwaarden Geldgever kan u niet deelnemen. Uw acceptatie (vinkje) wordt bewaar

 

Opvorderbare gelden

Via ons platform worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Er is sprake van opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn gelden die op een bepaald moment tegen een bepaald bedrag moeten worden terugbetaald. Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing van de AFM. Matching Capital bemiddelt in leningen (leningsovereenkomsten) tussen kredietgevers (beleggers/investeerders) en kredietnemers (na goedkeuring van hun respectievelijke financieringsaanvraag).

Toezicht

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Matching Capital niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat.

De AFM heeft wel regelmatig overleg met Matching Capital en/of de branchevereniging en volgt de ontwikkelingen in de sector crowdfunding. In het kader van het toezicht door toezichthouder AFM op Matching Capital, rapporteert Matching Capital twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Matching Capital en heeft Matching Capital indien nodig overleg met de AFM.

Matching Capital maakt actief melding bij de AFM van majeure wijzigingen. Denk aan de beoogde aanstelling van een nieuwe directeur of (groot)aandeelhouder, ontslag van een directeur, een nieuw type product (leningsvorm), betalingsachterstanden of defaults enz. 

Matching Capital bestaat uit Matching Capital BV, Stichting Derdengelden Matching Capital en Stichting Matching Capital Zekerheid.  Vergunningnummer 19000031

Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) zijn wij verplicht om cliëntenonderzoek te doen.  Meer informatie in het Wwft-Reglement Matching Capital.