AFM en Wwft

AFM en Matching Capital

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Matching Capital heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000031. De AFM heeft onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers en heeft ons businessmodel getoetst, alvorens men de ontheffing aan ons heeft verleend. Onder dit regime mag Matching Capital bemiddelen in leningen van ondernemingen. Matching Capital bemiddelt alleen in leningen/financieringen aan (vastgoed)ondernemingen, niet aan particulieren. Investeerders/beleggers (kredietgevers) zijn in de regel particulieren maar kunnen ook bedrijven zijn.

Opvorderbare gelden

Via ons platform worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Er is sprake van opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn gelden die op een bepaald moment tegen een bepaald bedrag moeten worden terugbetaald. Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing van de AFM. Matching Capital bemiddelt in leningen (leningsovereenkomsten) tussen kredietgevers (beleggers/investeerders) en kredietnemers (na goedkeuring van hun respectievelijke financieringsaanvraag).

Toezicht

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Matching Capital niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat.

De AFM heeft wel regelmatig overleg met Matching Capital en/of de branchevereniging en volgt de ontwikkelingen in de sector crowdfunding. In het kader van het toezicht door toezichthouder AFM op Matching Capital, rapporteert Matching Capital twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Matching Capital en heeft Matching Capital indien nodig overleg met de AFM.

Matching Capital maakt actief melding bij de AFM van majeure wijzigingen. Denk aan de beoogde aanstelling van een nieuwe directeur of (groot)aandeelhouder, ontslag van een directeur, een nieuw type product (leningsvorm), betalingsachterstanden of defaults enz. 

Matching Capital bestaat uit Matching Capital BV, Stichting Derdengelden Matching Capital en Stichting Matching Capital Zekerheid.  Vergunningnummer 19000031

Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) zijn wij verplicht om cliëntenonderzoek te doen.  Meer informatie in het Wwft-Reglement Matching Capital.

 

WhatsApp WhatsApp met ons !