AFM en Wwft

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Via ons platform worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Er is sprake van opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn gelden die op een bepaald moment tegen een bepaald bedrag moeten worden terugbetaald. Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing van de AFM.

Matching Capital heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder vergunningnummer 19000031. Onder dit regime mag Matching Capital bemiddelen in leningsovereenkomsten van ondernemingen.

Matching Capital rapporteert actief en minimaal twee keer per jaar aan de AFM over onder de stand van zaken van de onderneming en projecten, eventuele problemen, majeure wijzigingen enzovoorts.

 

Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) zijn wij verplicht om cliëntenonderzoek te doen.  Meer informatie in het Wwft-Reglement Matching Capital.

 

Kijk hier voor de huidige stand van zaken van onze portefeuille.