AFM en Wwft

Autoriteit Financiële Markten

AFM en Matching Capital

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. Het is belangrijk dat er vertrouwen heerst in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Matching Capital heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000031.
Alvorens Matching Capital deze mocht ontvangen, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Onder dit regime mag Matching Capital bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Matching Capital daarom nooit particulieren zijn.

 

Opvorderbare gelden

Via ons platform worden financieringen verstrekt in de vorm van leningen. Er is sprake van opvorderbare gelden in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Opvorderbare gelden zijn gelden die op een bepaald moment tegen een bepaald bedrag moeten worden terugbetaald. Bemiddelen in opvorderbare gelden is alleen toegestaan met een vergunning of een ontheffing van de AFM.

 

Toezicht

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Matching Capital niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat.
De AFM volgt de ontwikkelingen in de crowdfundingsector echter wel.
In dat kader rapporteert Matching Capital twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Matching Capital en heeft Matching Capital indien nodig overleg met de AFM.

Matching Capital maakt actief melding bij de AFM van majeure wijzigingen. Denk aan de beoogde aanstelling van een nieuwe directeur of (groot)aandeelhouder, ontslag van een directeur, een nieuw type product (leningsvorm), betalingsachterstanden of defaults enz.

Matching Capital bestaat uit Matching Capital BV, Stichting Derdengelden Matching Capital en Stichting Matching Capital Zekerheid.  Vergunningnummer 19000031

 

Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) zijn wij verplicht om cliëntenonderzoek te doen.  Meer informatie in het Wwft-Reglement Matching Capital.

 

Kijk hier voor de huidige stand van zaken van onze portefeuille.